"Hello Japan" โปรโมชั่นเอาใจคนรักญี่ปุ่น ช้อปสินค้าโตชิบา ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นและรางวัลมากมาย 15 ก.ค. - 15 ก.ย. 58 เท่านั้น

17 มิถุนายน 2562รายละเอียดสำหรับการจับรางวัล (ลุ้นแพ็กเกจทัวร์หรือของรางวัลอื่นๆ)

เงื่อนไขการเข้าร่วมชิงโชค

1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โตชิบา มูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2558
2. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดย พิมพ์ ชื่อร้านค้า *เลขที่ใบกำกับภาษี* ยอดซื้อสินค้าโตชิบา
     ส่ง SMS มาที่เบอร์ 4712015 (ค่าใช้จ่าย 3 บาท/ครั้ง)

การจับรางวัลและประกาศผล

1.    บริษัทฯจะทำการจับรางวัล ณ คลังกระจายสินค้าโตชิบา สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เลขที่ 222 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
2.    จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 14.00 น. โดยใช้สิทธิ์จากผู้ลงทะเบียน SMS ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 12 ส.ค. 58
        โดยมอบแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น 4 รางวัล เครื่องดูดฝุ่น 20 รางวัล และแฟลชไดร์ฟ ดูโอ 64 GB 40 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 17 ส.ค.58
3.    จับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 ก.ย. 58 โดยใช้สิทธิ์จากผู้ลงทะเบียน SMS ระหว่างวันที่ 13 ส.ค.– 15 ก.ย. 58
        โดยมอบแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น 6 รางวัล เครื่องดูดฝุ่น 30 รางวัล และแฟลชไดร์ฟ ดูโอ 64 GB 60 รางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 23 ก.ย. 58
4.    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.toshiba.co.th และ Facebook: ToshibaSociety

เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

1.    ใบกำกับภาษีตัวจริงแต่ละฉบับ สามารถใช้ลงทะเบียน SMS ได้เพียงครั้งเดียว โดยทุกๆ ยอดการซื้อสินค้าโตชิบา 3,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์
        และกรณียอดซื้อมากกว่า 3,000 บาท ระบบจะทำการคำนวณสิทธิ์ให้เองโดยอัตโนมัติ
2.    ใบกำกับภาษีที่มียอดซื้อสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ ให้ส่งยอดซื้อสินค้าเฉพาะสินค้าของโตชิบาเท่านั้น
3.    หลังจากลงทะเบียนทาง SMS ท่านจะได้รับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์
4.    ผู้ โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 10 วัน จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
        และบริษัทฯจะจับรางวัลผู้โชคดีใหม่
5.    ท่านสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ในวันที่ 1 ก.ย. 2558 และ 6 ตุลาคม 2558 ณ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        พร้อมแสดงหลักฐาน

  • สำเนาบัตรประชาชน 
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น) 
  • ต้นฉบับใบกำกับภาษี ฉบับที่ใช้อ้างอิงในการส่ง SMS หากท่านไม่ติดต่อรับของรางวัลภายใน 10 วันจากวันที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รางวัลนั้นๆ 


6.
    สงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเฉพาะผู้โชคดีที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับชื่อที่ ออกใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน มีระบุวันที่ซื้อสินค้า
        ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2558 และมียอดซื้อสินค้าตรงตามใบกำกับภาษีเท่านั้น
7.    สงวนสิทธิ์การให้รางวัล 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ เท่านั้น
8.    ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล มูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล
        และลูกค้าต้องมารับสินค้าด้วยตัวเอง หรือสำหรับการจัดส่งของรางวัล ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
9.    ของรางวัลในรายการไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้
10. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีถิ่นที่อยู่ปกติในราชอาณาจักรเท่า นั้น ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล คณะบุคคล
        ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
11. แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน ผู้โชคดีจะต้องเดินทางภายในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 2558
        ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการวันเวลาที่แน่นอนให้ทราบในภายหลัง หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางตามวันเวลาที่กำหนด
         ผู้โชคดีสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ให้กับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วม กิจกรรมเท่านั้น
        และขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัล หากหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ
        และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
13. หากมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ร่วมสนุก และพบว่ามีการทุจริตเพื่อรับสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการรับรางวัลนั้นเป็นโมฆะ
        และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพถ่ายและรายละเอียดต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประขาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้
        โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ
15. การลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทาง SMS นั้น ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการส่ง SMS
        เพื่อตอบรับการร่วมกิจกรรม การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และเพื่อนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในภายหลัง
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โปรโมชั่นอื่น ๆ

โปรโมชั่น

16 พฤศจิกายน 2558

ส่งความสุขท้ายปี กับโปรโมชั่น Merry is Happy ให้คุณยิ้มรับความสุข กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทั้งลด แจก แถม ตั้งแต่ 16 พ.ย. 58 - 17 ม.ค. 59

โปรโมชั่น

19 สิงหาคม 2558

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Hello Japan

โปรโมชั่น

16 กุมภาพันธ์ 2559

Cool & Care Promotion